2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku” PO WER 2014-2020.”

2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku” PO WER 2014-2020.”

Planowany termin realizacji:

od 31.08.2016 do 31.03.2017


Kto może składać wnioski?

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie muszą należeć do sektora MMSP, posiadających siedzibę (zgodnie z dokumentem rejestrowym) na terenie kraju   zainteresowanych wejściem na rynek partnerstwa publiczno-prywatnego.

Za siedzibę przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 uznaje się:

1) w przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym – siedzibę ujawnioną w rejestrze,

2) w przypadku osób podlegających wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres głównego miejsca wykonywania działalności ujawniony w ewidencji.

Pracownicy delegowani do udziału w projekcie powinni być zaangażowani, lub planowane jest ich zaangażowanie w postępowanie o wybór partnera prywatnego zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2015 poz.696, z późn.zm.).


Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty doradcze z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, dzięki którym przedsiębiorcy z sektora MMŚP będą mieli zapewniony dostęp do praktycznej wiedzy z tego obszaru.

Działania w ramach dofinansowanych projektów muszą koncentrować się na przedsiębiorcach zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciach planowanych do realizacji w ppp.

Projekt zakłada realizację działań doradczych w zakresie przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnego oraz procesu negocjacji, w tym adekwatnie do potrzeb:

a) działań doradczych w zakresie diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa/ partnerstwa (konsorcjum) na etapie budowania partnerstwa (konsorcjum) w celu wspólnego złożenia wniosku o dopuszczenie do dialogu konkurencyjnego / wniosku o udzielenie koncesji; lub

b) działań doradczych prowadzących do przygotowania przedsiębiorstwa /partnerstwa (konsorcjum) do udziału w negocjacjach w ramach konkretnego postępowania na wybór partnera prywatnego /koncesjonariusza do przedsięwzięcia ppp; lub

c) działań doradczych prowadzących do przygotowania oferty w konkretnym postępowaniu na wybór partnera prywatnego/koncesjonariusza

Projekt może dotyczyć jednego, dwóch, jak i wszystkich wskazanych działań.


Sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie:

a) dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

b)    papierowej za pośrednictwem: operatora pocztowego lub osobiście w formie pisemnej na adres PARP (ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa z dopiskiem „Konkurs POWER 2.2 – „Partnerstwo publiczno-prywatne” (PPP).

lub

za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub przy wykorzystaniu profilu zaufanego ePUAP na adres domyślnej skrytki PARP.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.


Kryteria wyboru projektów:

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu.


Regulamin Konkursu:

Regulamin Konkursu

więcej informacji : PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

Aktualności Dofinansowania