Szkolenie: Zmiany w systemie VAT

Szkolenie: Zmiany w systemie VAT

Aktualności Szkolenia

Ostrowski Park Przemysłowy zaprasza na szkolenie: „Zmiany w systemie VAT – obszerna nowelizacja ustawy, nowy kształt ewidencji, nowe deklaracje VAT 14 oraz VAT-7, obowiązek przekazywania ewidencji podatkowej oraz nowe sankcje podatkowe.”

Wszystkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne:  TUTAJ

Szkolenie odbędzie się 9 grudnia 2016 roku w godzinach od 09:00 do 15:00, w siedzibie spółki Ostrowski Park Przemysłowy, ul. Wrocławska 93F

 • zgłoszenia przyjmujemy do 05 grudnia 2016r.

Program szkolenia:

1. Zmiany związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym:
2. „Duża nowelizacja” VAT;
3. Najnowsze uchwały NSA;
4. Dokumentowanie, ewidencjonowanie, deklarowanie VAT;
5. Nowe rozporządzenia dotyczące kas rejestrujących.


vat2

Szkolenie: Zamówienia publiczne po zmianach

Szkolenie: Zamówienia publiczne po zmianach

Aktualności Szkolenia

Serdecznie zapraszamy na szkolenie: „Zamówienia publiczne po zmianach”

Wszystkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne:  TUTAJ

Szkolenie odbędzie się 9 grudnia 2016 roku w godzinach od 09:00 do 15:00, w siedzibie spółki Ostrowski Park Przemysłowy, ul. Wrocławska 93 F

 • zgłoszenia przyjmujemy do 25 listopada 2016r.

Zakres szkolenia:
Część I
1. Wstęp
a. Wejście w życie nowelizacji oraz przepisy przejściowe
b. Wyłączenia stosowania ustawy Pzp
2. Zasady udzielania zamówień publicznych
3. Terminy w zamówieniach publicznych – praktyczne aspekty
4. Komunikowanie się zamawiającego z wykonawcami

Część II
5. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia
6. Tryby udzielania zamówień ze szczególnym uwzględnieniem trybu z wolnej ręki
7. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawców

Część III
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty żądane od Wykonawców
9. Kryteria oceny ofert
10. Umowy w zamówieniach publicznych; klauzule dopuszczające zmiany umowy
11. Środki odwoławcze

szkolenie-nowa-wersja

Szkolenie: „Dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek”.

Szkolenie: „Dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek”.

Aktualności Szkolenia

Ostrowski Park Przemysłowy zaprasza na szkolenie „Dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek”.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 2013 roku na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 1242 z późn zm. ), prowadzi w zakresie prewencji wypadkowej program dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.

Program Dofinansowania Płatników Składek:

 • Środki finansowe przeznaczone na realizację programu
 • Cel Programu dofinansowania płatników składek
 • Założenia programu dofinansowania
 • Warunki, które muszą spełniać płatnicy składek ubiegający się o dofinansowanie
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach Programu
 • Kwoty dofinansowania
 • Działania doradcze i inwestycyjne, na które można otrzymać dofinansowanie
 • Istotne informacje dotyczące programu dofinansowania
 • Schemat postępowania
 • Inwestycje zrealizowane w ramach programu

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do udziału w szkoleniu.*

*Szkolenie adresowane do przedsiębiorców. Szkolenie bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.


zus-graf

28 października 2016 roku, od godziny 08:00 do 10:00 w Ostrowskim Parku Przemysłowym przy ul. Wrocławskiej 93F

*zgłoszenia przyjmujemy do 26 października

Dodatkowe informacje : szkolenia@opp-ostrow.pl, tel.: 62 720 47 62, kom.: 724 717 771

Druk zgłoszenia

 

Szkolenie: Nowe zasady wynagradzania w spółkach JST i skarbu państwa

Szkolenie: Nowe zasady wynagradzania w spółkach JST i skarbu państwa

Aktualności Szkolenia

Serdecznie zapraszamy na szkolenie:

„Nowe zasady wynagradzania w spółkach JST i skarbu państwa – Zasady wynagradzania z udziałem samorządu terytorialnego oraz w spółkach Skarbu Państwa po wejściu w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami”

Wszystkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne:  TUTAJ

Szkolenie ma charakter zamknięty i jest przeznaczone dla członków zarządów spółek z udziałem JST oraz członków rad nadzorczych.


PROGRAM SZKOLENIA

Zakres zmian w zasadach wynagradzania w spółkach z udziałem skarbu państwa i jednostki samorządu terytorialnego
• Projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, a ustawa „kominowa”
• Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy
• Zakres zmian wprowadzanych w innych ustawach
Nowe zasady dotyczące osób kierujących spółkami
• Umowy z członkami zarządów i rad nadzorczych – forma i treść
• Rola Rad Nadzorczych/Walnych Zgromadzeń/Zgromadzeń Wspólników w przygotowywaniu
i zatwierdzaniu zasad wynagradzania
• Rola nadzoru właścicielskiego – zasady wypłacania premii
• Odprawy dla kadry zarządzającej
Polityka wynagradzania osób zarządzających spółką – wdrażanie norm ustawowych
• Zasady dotyczące wynagrodzeń – ustalanie części stałej i zmiennej wynagrodzenia
• Skala działalności spółki, a wynagrodzenie członków organu zarządzającego spółki
• Cele inwestycyjne spółki i cele zarządcze, ich wagi oraz wpływ na wynagrodzenie
Nowe zasady dotyczące członków organu nadzorczego spółki
• Nowe wymagania dotyczące członków organu nadzorczego spółki
• Zasady określania wynagrodzeń dla członków organu nadzorczego spółki
Praktyczne aspekty wdrażania nowych zasad w firmie
• Uchwalanie nowych zasad wynagradzania – wymogi ustawowe
Unifikacja zasad wynagradzania w grupie kapitałowej oraz spółkach zależnych
• Analiza wartości poszczególnej spółki dla całej grupy kapitałowej
• Wartościowanie stanowisk pracy
• Optymalizacja polityki wynagradzania w spółce
Jawność zasad wynagradzania
• Obowiązki informacyjne spółek oraz innych w zakresie jawności wynagrodzeń
Odpowiedzialność i ryzyka związane z wdrażaniem nowych przepisów


W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkolenia prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 724 717 77,  adresem e-mail: mikolaj.kostka@opp-ostrow.pl lub szkolenia@opp-ostrow.pl

Szkolenie – Obsługa programu „Płatnik”

Szkolenie – Obsługa programu „Płatnik”

Aktualności Szkolenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu ,,Interaktywny Płatnik Plus”.
Szkolenie odbędzie się dnia 22.08.2016 r. w siedzibie Oddziału w Ostrowie Wlkp. ul. Wysocka 1 b, sala 108 (I piętro).
Początek szkolenia godzina 10.00.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonicznymi 62 7357369 lub 62 7357359.


źródło: www.zus.pl