Cele projektu

Celem projektu jest wzmocnienie regionalnego systemu wspierania przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków kompleksowego wsparcia świadczenia usług dla MSP. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rozwój nowej na mapie województwa wielkopolskiego instytucji otoczenia biznesu, jaką jest Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. (OPP).
Spółka OPP powstała z inicjatywy władz Ostrowa Wielkopolskiego oraz zarządu spółki HOLDIKOM S.A. (obecnie Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.) na mocy wcześniejszych doświadczeń spółki HOLDIKOM w obszarze wspierania lokalnej przedsiębiorczości i integrowania środowiska biznesowego i naukowego. OPP jest spółką zadaniową będącą odpowiedzią na istniejące i zgłaszane przez przedsiębiorców zapotrzebowanie na pomoc w zakresie zakładania i rozruchu działalności gospodarczej oraz szeroko pojęte doradztwo w rozwiązywaniu pojawiających się już w trakcie obecności na rynku problemów. Obiekt OPP jest również wyjściem naprzeciw zidentyfikowanemu na terenie Ostrowa Wielkopolskiego braku wolnych uniwersalnych powierzchni produkcyjno – magazynowych kierowanych na rynek po przystępnej cenie.
OPP stanie się na terenie Ostrowa Wielkopolskiego swoistym inkubatorem przedsiębiorczości. Utworzenie infrastruktury parku ma aktywizować lokalną i regionalną przedsiębiorczość poprzez przede wszystkim udostępnianie przedsiębiorcom pod wynajem powierzchni produkcjo-magazynowych (dostosowywanych do potrzeb danego najemcy) oraz poprzez świadczenie w jednym miejscu kompleksowych usług wsparcia MSP w zakresie szeroko pojętego planowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, zarządzania firmą, a także pozyskiwania zewnętrznego dofinansowania dla planowanych przez nich przedsięwzięć. OPP będzie również ważnym mechanizmem pośredniczącym w transferze innowacji do MSP, budowania sieci powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz integrowania środowiska biznesowego z działającymi w regionie jednostkami naukowymi i szkołami wyższymi – zarząd OPP zainteresowany jest wsparciem procesu komercjalizacji badań. Przełożyć się to może w dłuższej perspektywie na wzrost liczby lokowanych w mieście firm i rozwój już działających na rynku przedsiębiorstw oraz do wzmocnienia i pełniejszego wykorzystania potencjału samego Ostrowa Wielkopolskiego dla wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności całej regionalnej gospodarki.
Analizując oddziaływanie projektu na otoczenie nie można pominąć wpływu uruchomienia OPP na rynek pracy. Projekt był bowiem w tym wymiarze aktywnym działaniem w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i ograniczenia bezrobocia. W samym OPP w efekcie realizacji projektu bezpośrednio utworzonych zostanie bowiem przynajmniej 5 nowych etatów. Nowe stanowiska pracy powstaną jednak przede wszystkim w lokowanych w obiekcie OPP firmach – nowych, lub tych, które podejmą działania w zakresie rozwoju swojej działalności.
Należy podkreślić, że OPP celowo lokalizowany jest na zdegradowanych terenach poprzemysłowych (części dawnych Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego ZNTK w Ostrowie Wlkp. zatrudniających w latach swej świetności nawet 10 tys. osób). Tereny te są wpisane już w architekturę miasta i systematycznie rewitalizowane  m.in. przez nowych prywatnych inwestorów, którzy lokują tam swoje firmy i tworzą miejsca pracy. Miasto i spółki komunalne z kolei wspomagają ich sukcesywnie doprowadzając niezbędną infrastrukturę.
tablica na stron