Informacja o wyborze partnera

Informacja o wyborze partnera

Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. Z 2016r. Poz. 217), informuję, że w otwartym naborze partnerów do realizacji projektu w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość (konkurs RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/17) wybrano EHED Usługi szkoleniowe Eryk Kowcuń.

Aktualności Wydarzenia