Konkurs POIR, Działanie 1.1.

Konkurs POIR, Działanie 1.1.

Planowany termin realizacji:

od 01.09.2016 do 30.12.2016


Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie MSP (mikro-, mali i średni przedsiębiorcy).


Na co można otrzymać dofinansowanie?

dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).


Sposób składania wniosków:

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz.299, dalej: „rozporządzenia MNiSW”), t. j.: • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.


Kryteria wyboru projektów:

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR

więcej informacji : PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH oraz NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Aktualności Dofinansowania