Obowiązek posiadania konta bankowego powstaje z chwilą każdej transakcji, której stroną jest przedsiębiorca lub której wartość przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote wg średniego kursu walut obcych (ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji). Do podpisania umowy otwarcia rachunku potrzebne nam będą następujące dokumenty:

  • dowód osobisty,

  • kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wraz z oryginałem do wglądu),

  • pieczątka

 

Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. umożliwia otwarcie konta bankowego w siedzibie spółki.