Nabór partnera

Nabór partnera

Zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r., Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór partnerów do realizacji projektu w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość (Konkurs nr: RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/17).

Aktualności Wydarzenia