Tablica_na_slajdy

Projekt „Budowa Parku Przemysłowego w Ostrowie Wielkopolskim”  był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 / Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji Schemat I Kompleksowe wparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw.

Montaż finansowy projektu na poczet pokrycia kosztów kwalifikowanych obejmował:
40% bezzwrotnej dotacji w wysokości 3.567.868,82 zł i  60% – wkład własny OPP Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu to: 28.03.2014 r. – 30.06.2015

Projekt polegał na budowie nowoczesnego, wolnostojącego budynku, w którym swoją działalność prowadzi Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. (OPP) działający na rzecz tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Zgodnie z projektem koncepcyjnym budynek OPP jest halą produkcyjno–magazynową z wygospodarowaną częścią socjalno-biurową.

Realizacja projektu przebiegała w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia zostało zlecone zaprojektowanie budynku parku w oparciu o istniejącą koncepcję, uzyskanie w imieniu i na rzecz OPP wszelkich pozwoleń formalno – prawnych warunkujących realizację inwestycji oraz sama realizacja robót budowlanych i instalacyjnych.

Zgodnie z opracowaną koncepcją budynek OPP został zaprojektowany w oparciu o rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające swobodne kształtowanie i aranżowanie wewnętrznych powierzchni produkcyjno – magazynowych na potrzeby potencjalnych najemców – zastosowano tzw. siatkę konstrukcyjną. Przestrzenie produkcyjno-magazynowe zostały zaprojektowane też tak, aby wejście i wjazd do ich wnętrza odbywał się z zewnątrz budynku. Na północnej stronie budynku zaprojektowane zostały doki załadunkowo-rozładunkowe. W koncepcji przewidziano również układ przestrzenny części socjalnej oraz biurowej dla OPP.

Parametry obiektu:

  • Kubatura: 41 052, 9 m3
  • Powierzchnia zabudowy: 4635 m2
  • Liczba kondygnacji: jedna w halach i dwie w części biurowo – socjalnej

Grupę odbiorców projektu stanowią przede wszystkim lokalni oraz regionalni przedsiębiorcy i ich pracownicy korzystający z pakietu usług oferowanych przez Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. (OPP). Odbiorcami projektu są także absolwenci szkół technicznych i szkół wyższych z regionu biorący udział w praktykach i stażach, w organizację, których zaangażuje się bezpośrednio OPP.
Nie można zapominać także o fakcie, że adresatami projektu są mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego i okolic będący osobami fizycznymi. Wnioskodawca spodziewa się bowiem powstania wielu nowym miejsc pracy w firmach lokujących się na terenie parku lub korzystających w sposób wymierny z pakietu jego usług (np. pomoc OPP w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój firm poprzez wprowadzania nowych linii produkcyjnych czy technologicznych, wdrażanie  innowacji, itd.).
Pośrednio, poprzez osiągnięty dzięki realizacji inwestycji wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionu (tut. Zarząd OPP dzięki dobrej współpracy z uczelniami technicznymi w regionie myśli by w przyszłości zaangażować się w komercjalizację badań) skorzystają obecni oraz przyszli inwestorzy, a także mieszkańcy czerpiący korzyści z rozwoju miasta oraz regionu.

W nowopowstałym budynku Ostrowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Wrocławskiej 93F powstała zgodnie z założeniem projektu instytucja otoczenia biznesu, gdzie dla sektora MŚP świadczone są konkretne usługi (tut. pakiet usług świadczonych w jednym miejscu), tj.:
1. i 2. usługi informacyjne i doradcze oraz bezpośrednia pomoc w zakresie szeroko pojętego planowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania firmą, a także pomoc w pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania dla planowanych przez przedsiębiorców przedsięwzięć (tut. pisanie biznes planów);
3. usługi szkoleniowe – w tym organizacja szkoleń branżowych, dotyczących zmian w przepisach prawnych, itp.
4. usługi finansowe – w tym księgowość, pomoc w uzyskaniu kredytów bankowych, przygotowywanie prognoz i analiz,
5. usługi środowiskowe – pomoc w przeprowadzeniu procedur uzyskania decyzji środowiskowych (np. pomoc w wypełnianiu kart przedsięwzięcia pod wniosek o wydanie decyzji środowiskowej)
 6. usługi  proinnowacyjne i w zakresie kojarzenia partnerów biznesowych– budowanie sieci powiązań pomiędzy przedsiębiorcami oraz integrowanie środowiska biznesowego z działającymi w regionie jednostkami naukowymi i szkołami wyższymi w obszarze m.in. przepływu najnowszej wiedzy oraz tzw. dobrych praktyk i know-how, komercjalizacji badań, organizowania staży dla studentów i/lub absolwentów szkół,
7. usługa „wirtualne biuro”– OPP stworzy możliwość rejestracji prywatnych firm pod swoim adresem, dzięki czemu osoby prowadzące działalność np. w domu lub też mobilni specjaliści będą korzystać z prestiżu prowadzenia firmy pod adresem OPP,
8. usługa najmu – udostępnienie powierzchni magazynowo-produkcyjnej oraz sali konferencyjnej.

 

tablica na stron