Projekt: „Biznesy robię – własna firma”

Projekt: „Biznesy robię – własna firma”

3loga

W wyniku pozytywnej oceny wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (Partner Wiodący) w partnerstwie z Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. (Partner) w ramach Poddziałania 6.3.1 „Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość‟ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Biznesy robię – własna firma”, który realizowany będzie od 1 września 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Projekt „Biznesy robię – własna firma” zakłada wyselekcjonowanie i przygotowanie 60 Uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, poprzez udział w szkoleniach, doradztwie oraz udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego dla 45 osób z grupy uczestników biorących udział w projekcie.

Rekrutacja do projektu „Biznesy robię – własna firma‟ będzie prowadzona
od września do 31 października 2016 roku

Projekt zakłada udzielenie wsparcia na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą, poprzez:

  •  diagnozę kompetencji zawodowych
  •  szkolenie i doradztwo
  •  dotacje w wysokości 23 000 zł na rozpoczęcie własnej działalności
  •  wsparcie pomostowe w wysokości 1100, 00 zł przez okres 6 miesięcy.

O udzielenie dotacji mogą się ubiegać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (np. uczące się), które ukończyły 29 lat i należą do jeden z poniższych grup:

  •  długotrwale bezrobotne
  •  kobiety
  •  w wieku 50 lat i więcej
  •  z niepełnosprawnościami
  •  o niskich kwalifikacjach.

Więcej informacji mogą uzyskać Państwo pod numerem telefonu: 724 717 771 lub osobiście w siedzibie naszej spółki: ul. Wrocławska 93F, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Formularze do pobrania:

 


Partner wiodący:                                Partner:

ocwp-logo         opp

Aktualności Dofinansowania Wydarzenia