Szkolenie: Nowe zasady wynagradzania w spółkach JST i skarbu państwa

Szkolenie: Nowe zasady wynagradzania w spółkach JST i skarbu państwa

Serdecznie zapraszamy na szkolenie:

„Nowe zasady wynagradzania w spółkach JST i skarbu państwa – Zasady wynagradzania z udziałem samorządu terytorialnego oraz w spółkach Skarbu Państwa po wejściu w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami”

Wszystkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne:  TUTAJ

Szkolenie ma charakter zamknięty i jest przeznaczone dla członków zarządów spółek z udziałem JST oraz członków rad nadzorczych.


PROGRAM SZKOLENIA

Zakres zmian w zasadach wynagradzania w spółkach z udziałem skarbu państwa i jednostki samorządu terytorialnego
• Projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, a ustawa „kominowa”
• Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy
• Zakres zmian wprowadzanych w innych ustawach
Nowe zasady dotyczące osób kierujących spółkami
• Umowy z członkami zarządów i rad nadzorczych – forma i treść
• Rola Rad Nadzorczych/Walnych Zgromadzeń/Zgromadzeń Wspólników w przygotowywaniu
i zatwierdzaniu zasad wynagradzania
• Rola nadzoru właścicielskiego – zasady wypłacania premii
• Odprawy dla kadry zarządzającej
Polityka wynagradzania osób zarządzających spółką – wdrażanie norm ustawowych
• Zasady dotyczące wynagrodzeń – ustalanie części stałej i zmiennej wynagrodzenia
• Skala działalności spółki, a wynagrodzenie członków organu zarządzającego spółki
• Cele inwestycyjne spółki i cele zarządcze, ich wagi oraz wpływ na wynagrodzenie
Nowe zasady dotyczące członków organu nadzorczego spółki
• Nowe wymagania dotyczące członków organu nadzorczego spółki
• Zasady określania wynagrodzeń dla członków organu nadzorczego spółki
Praktyczne aspekty wdrażania nowych zasad w firmie
• Uchwalanie nowych zasad wynagradzania – wymogi ustawowe
Unifikacja zasad wynagradzania w grupie kapitałowej oraz spółkach zależnych
• Analiza wartości poszczególnej spółki dla całej grupy kapitałowej
• Wartościowanie stanowisk pracy
• Optymalizacja polityki wynagradzania w spółce
Jawność zasad wynagradzania
• Obowiązki informacyjne spółek oraz innych w zakresie jawności wynagrodzeń
Odpowiedzialność i ryzyka związane z wdrażaniem nowych przepisów


W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkolenia prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 724 717 77,  adresem e-mail: mikolaj.kostka@opp-ostrow.pl lub szkolenia@opp-ostrow.pl

Aktualności Szkolenia